وروستي

توافق دولت های بزرگ برای ناکامی کشور های جهان سوم و در حال توسعه