وروستي

جماع کردن درحالت حيض چه نواقص طبي دارد درحاليکه درقرأن کريم زياد تأکيد شده ؟