وروستي

حيا او شرم د بدو کارونو پر وړاندې کلک ديوال