وروستي

حکم تصدیق جادوگران فال‌گیران وامثال این‌ها