وروستي

حکم زنی که از همبستر شدن با شوهرش امتناع می کند؟