وروستي

حکم کسی که جنب شود ولی تا چند روز غسل نکند؟