وروستي

حکم کمک‌گرفتن از جادوگران برای برآوردن خواسته‌ها