وروستي

خاونده ډیره مې یادیږي په ارمان مدینه(ترانه+ډانلوډ)