وروستي

خواندن سوره ی کهف در شب و روز جمعه مستحب است