وروستي

خواهرم! مواظب باش؛ همنشین انسان را جذب می‌کند