وروستي

داسي لوبو ته کتل چې لوبغاړوپکې نیکرونه اغوستي وي