وروستي

دختران كه بدون ازدواج شرعی از دنیا رفته باشند آيا در بهشت شوهر ميداشته باشند؟