وروستي

ددې حديث چې څوک قرآن په ښه صوت نه وايي له مونږ څخه نه دی مطلب څه دی ؟