وروستي

دعوت و پیوند آن با عقیده

دعوت و پیوند آن با عقیده

دعوت و پیوند آن با عقیده نویسنده : محمود کریمی دعوت واژه ای عربی از ریشه “دعا ” ” یدعو” به معنی [...]

December 18, 2016 // 0 Comments