وروستي

دغه خواړه د زړه په ناروغۍ اخته کیدو ته مو نه پریږدي