وروستي

دولت ریاض اعلام کرد: آنچه در حلب رخ می‌دهد جنایت علیه بشریت است