وروستي

د احنافو ضد لیکل شوې کتاب په اړه د قران سنت غبرګون