وروستي

د اسلامي دعوت دوهم اصل

د اسلامي دعوت دوهم اصل

دوهمه قاعده : أمر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره علم او بصيرت شرط دی : د أمر بالمعروف او نهی عن [...]

دسمبر 8, 2016 // 0 Comments