وروستي

د اسلام اړوند تیروتنه؛ غوښه وحشت اچوونکي خوري؟