وروستي

د امت په خير القرون کې هم اختلاف موجود وو (قرضاوي)