وروستي

د (بدل واده) په اسلامـي شریـعت کې څه حـکم لري؟