وروستي

د برق په واسطه د ذبح شویو حیواناتو د خوړلو حکم