وروستي

د تراويح په لمانځه کې د تسبيحاتو ويل څه حکم لري ؟