وروستي

د تلاوت هغه برخه چې غرب يې د ژباړې غوښتونکی شو