وروستي

د حج ميقاتونه

د حج ميقاتونه

ميقاتونه ټاکلي وخت او ټاکلي ځای ته وايي د حج ميقاتونه دوه ډوله دي زماني ميقات او مکاني ميقات . [...]

August 25, 2017 // 0 Comments