وروستي

د حضرت عيسی «ع» څلويښت کاله په دنيا کې پاتې کيدل د احاديثو په رڼا کې