وروستي

د حمل مخنيوی کوونکي ګولۍ ښځې په عقلي او عصبي ناروغيو اخته کوي