وروستي

د خپل ژوند مسولیت مو سل په سلو کې په خپله ولکه کې کړئ !