وروستي

د دې څوارلس لارو پرمټ له منفي انرژیو څخه لرې شئ