وروستي

د ذوالحجي د لسو ورځو فضائل او په دي ورځو کي مستحب عملونه