وروستي

د راوي په ضبط او حافظې د اعتراض په سبب ضعيف روايت