وروستي

د رسول (صلى الله عليه وسلم) غزاګانې – لومړی د بدر غزا