وروستي

د رومیانو څخه استفاده انسان د سرطان برسېره د ګڼو خطرناکو مرضونو څخه ژغوري