وروستي

د زنجبیل چای؛ د بې شمیرو عامو ناروغیو تر ټولو غوره او بې ضرره درمل