وروستي

د ضرورت په وجه له لمر ختلو وروسته روژه خوړل