وروستي

د ظلم حرمت (بنسټيز نصيحت)

د ظلم حرمت (بنسټيز نصيحت)

له ابوذر غفارى رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول اكرم صلی الله عليه وسلم  په حديث قدسى کې له الله [...]

November 18, 2016 // 0 Comments