وروستي

د فرضي روژې فديه

د فرضي روژې فديه

زما سوال دادی چه دفرضی روژی فدیه څنګه ده رفيع الله فرياد فديه په لغت کې بدله ورکولو ته وايي او په [...]

June 9, 2017 // 0 Comments