وروستي

د قرآنکريم اعجاز

د قرآنکريم اعجاز

تعريف اعجاز : اعجاز په لغت کې عاجز کولو او ناتوانه کولو ته وايي او په اصطلاح کې د قرآنکريم اثبات [...]

November 17, 2016 // 0 Comments