وروستي

د قرآنکريم تلاوت د عربي څخه بغير پر بله ژبه