وروستي

د قرآنکريم د تلاوت په وخت کې حرکت يوې او بلې خواته ښوريدل څه حکم لري؟