وروستي

د قریشو نماینده د رسول الله صلي الله علیه وسلم په وړاندې