وروستي

د ليلة القدر په شپه څنګه دعا کول پکار دي ؟