وروستي

د معلم څلورم صفت – په نيکۍ امر کول او له بدۍ څخه منع کول