وروستي

د مكي د حرم خطبه / عنوان: د نبيﷺ نرمي او آساني‎