وروستي

د وژونکو ناروغیو مخنیوي لپاره دوا نه د ژوند طرز بدل کړئ