وروستي

د ټولو لمونځ کوونکو ژړا (رښتيا چې هغه سخته ورځ ده )