وروستي

د پراختیايي بودیجې نه لګول او د راتلونکي مالي کال د بودیجې تایید او تصویب!