وروستي

د کالیو په پاکولو کې د نارینه او ښځینه بولو تر منځ د توپیر سبب