وروستي

د کرسمس حقیقت؛ ۲۵ دسمبر د عیسویت سره هیڅ تړاؤ نه لري