وروستي

د کلي د خلکو آواز: ای د دين عالمه چيرې ياست؟